ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ FINALYSIS
1.Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ KAI ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ
Η εταιρεία μας, με την επωνυμία “FINALYSIS I.K.E.” (με έδρα το Μαρούσι Αττικής, οδός Πρεμετής, αριθμ. 3, με ΑΦΜ 801508483, εφεξής “FINALYSIS”), αποτελεί σύμπραξη έμπειρων οικονομολόγων και προγραμματιστών, οι οποίοι οραματίστηκαν και δημιούργησαν το πρωτοποριακό λογισμικό FINALYSIS, το οποίο απευθύνεται ειδικά σε επαγγελματίες λογιστές και οικονομολόγους. Το λογισμικό FINALYSIS παράγει αξιόπιστες αναφορές (reports) οικονομικών αποτελεσμάτων επιχειρήσεων-πελατών των χρηστών (εφεξής «πελάτες»), βάσει των δεδομένων που εισάγονται σε αυτό από το χρήστη (εφεξής «χρήστης/συνδρομητής»).
2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ
2.1 Η διαφύλαξη του απόρρητου χαρακτήρα των εμπορικών πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση της FINALYSIS στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών της, αποτελεί βασικό πυλώνα της φιλοσοφίας μας και της δράσης μας. Σε κάθε περίπτωση η FINALYSIS έχει υποχρέωση να διαφυλάττει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικών απορρήτων τόσο σύμφωνα με το Ν. 1733/1987 (άρθρα 22Α και επόμενα) όσο και από την αυτοδέσμευση που αναλαμβάνει δια των παρόντων όρων, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης που συνάπτεται μεταξύ αυτής και των χρηστών/συνδρομητών. Ο όρος εμπορικό απόρρητο έχει την έννοια που του αποδίδει το άρθρο 22Α του Ν. 1733/1987 και ειδικότερα σε ότι αφορά τη χρήση του λογισμικού FINALYSIS, ο όρος περιλαμβάνει ιδίως α) οποιαδήποτε πληροφορία προκύπτει από την καταχώρηση στοιχείων από τους χρήστες και σχετίζεται με το πελατολόγιό του καθώς και β) οποιαδήποτε εμπορικά σημαντική πληροφορία σχετικά με την οργάνωση, τα οικονομικά στοιχεία, την χρηματοοικονομική πολιτική, τα επιχειρηματικά πλάνα και στρατηγικές, τις συνεργασίες, τις επενδύσεις καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία χαρακτηρίζεται από την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία ως εμπιστευτική, τις οποίες εισάγουν οι χρήστες/συνδρομητές και αφορούν στους πελάτες τους.
2.2. Η FINALYSIS δεν έχει υποχρέωση να διατηρεί εμπιστευτικές πληροφορίες οι οποίες:
(α) κατά τον χρόνο της αποκάλυψης είναι ευρέως διαθέσιμες και δημοσιοποιημένες στο κοινό, εκτός εάν η αποκάλυψη έχει τελεστεί από την FINALYSIS, ή
(β) προκύπτει ότι είναι ήδη γνωστές στην FINALYSIS ή γνωστές από άλλη πηγή εκτός του χρήστη/συνδρομητή, πριν την έναρξη τυχόν διαπραγματεύσεων για τη σύναψη σύμβασης ή πριν την έναρξη της συνδρομής,
(γ) η FINALYSIS έχει λάβει νόμιμα από ανεξάρτητες τρίτες πηγές, ελεύθερες από οποιαδήποτε υποχρέωση εμπιστευτικότητας, ή
(δ) έχει εγκριθεί η άρση του απορρήτου από το χρήστη/συνδρομητή ή τους πελάτες και
(ε) πρέπει να αποκαλυφθούν βάσει νόμου ή δικαστικής διαδικασίας.
2.3 Αναφορικά με τα εμπορικά απόρρητα που εισάγονται στο λογισμικό από τους χρήστες, η FINALYSIS αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις:
(α) Να μην αναπαράγει, αντιγράφει και χρησιμοποιεί εν γένει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα εμπορικά απόρρητα για οποιοδήποτε άλλο σκοπό παρά μόνο όταν αυτό επιβάλλεται για την προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης με το χρήστη/συνδρομητή.
(β) Να μην ανακοινώνει, αποκαλύπτει τα εμπορικά απόρρητα προφορικά ή να διαρρέει εγγράφως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να διαβιβάσει ή να γνωστοποιήσει σε τρίτους, αλλά να τηρεί μυστικά τα εμπορικά απόρρητα, ανεξαρτήτως της μορφής τους. Σε περίπτωση που η αποκάλυψη των εμπορικών απορρήτων από την FINALYSIS σε υπαλλήλους, προστηθέντες και εξωτερικούς συνεργάτες είναι απαραίτητη για την προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης με το χρήστη/συνδρομητή, τα πρόσωπα αυτά, είτε θα δεσμεύονται να διατηρούν την εμπιστευτικότητα των εμπορικών απορρήτων λόγω υποχρέωσης πίστης που επιβάλλεται είτε από τη φύση της σύμβασης/σχέσης με την FINALYSIS είτε από το νόμο, είτε θα έχουν υποχρεωθεί στην τήρηση της εμπιστευτικότητας από -ανάλογη με την παρούσα- συμφωνία εμπιστευτικότητας.
(γ) Να λαμβάνει όλα τα ευλόγως αναμενόμενα προληπτικά μέτρα, αναλόγως της φύσης και του ύψους της σύμβασης και των δυνατοτήτων της τεχνολογίας, προκειμένου να αποφευχθεί η πρόδηλη ή δόλια πρόσβαση στα εμπορικά απόρρητα ή/και χρήση ή/και καταστροφή αυτών.
(δ) Να επιστρέφει, οποτεδήποτε, ύστερα από σχετικό αίτημα του χρήστη/συνδρομητή, το σύνολο ή μέρος των εμπορικών απορρήτων που βρίσκονται στην κατοχή της, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται με αυτό τον τρόπο δικαιώματα και έννομα συμφέροντά της.
2.2 Σε περίπτωση λήξεως ή λύσεως της σύμβασης με το χρήστη/συνδρομητή για οποιοδήποτε λόγο ή οποτεδήποτε του ζητηθεί από τον χρήστη λόγω παράβασης του παρόντος όρου, η FINALYSIS είναι υποχρεωμένη:
(α) να σταματήσει αμέσως να κάνει χρήση αμέσως ή εμμέσως τυχόν εμπορικών απορρήτων,
(β) να παραδώσει αμέσως στο χρήστη οποιαδήποτε αντικείμενα ή έγγραφα συμπεριλαμβανομένων όλων των αντιγράφων, τα οποία περιέχουν εμπορικά απόρρητα και βρίσκονται στην κατοχή της ή - κατά παράβαση του παρόντος όρου- στην κατοχή τρίτων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται με αυτό τον τρόπο δικαιώματα και έννομα συμφέροντά της και,
(γ) να ανακοινώσει εγγράφως κατάλογο των ονομάτων και διευθύνσεων των τρίτων προσώπων στους οποίους έχει ανακοινώσει τα εμπορικά απόρρητα, σύμφωνα με τους όρους ή κατά παράβαση αυτών.
2.4 H FINALYSIS συμφωνεί ότι η τήρηση όλων των ανωτέρω υποχρεώσεων θα πραγματοποιείται με τον ίδιο βαθμό επιμέλειας που επιδεικνύει για την προστασία των δικών της εμπορικών απορρήτων.
3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
3.1 Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και καλούνται εφεξής «δεδομένα».
α) Ονοματεπώνυμο ή/και εμπορική επωνυμία, τηλέφωνο, e-mail, διεύθυνση, ΑΦΜ, στοιχεία πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή, τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα του εγγεγραμμένου χρήστη/συνδρομητή και του συνεργάτη που αυτός υποδεικνύει.
β) Ονοματεπώνυμο ή/και εμπορική επωνυμία και οικονομικά δεδομένα του πελάτη που τυχόν εισάγει ο χρήστης/συνδρομητής, τα οποία αποτελούν προσωπικά δεδομένα όταν ο πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο.
3.2 Πηγές συλλογής δεδομένων
Τα δεδομένα προέρχονται είτε από τον ίδιο το χρήστη/συνδρομητή είτε αυτόματα από την αλληλεπίδρασή του με τον ιστότοπο και το λογισμικό της FINALYSIS.
3.3.Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους
Τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους παρά μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του ιστότοπου και του λογισμικού της FINALYSIS ή για την πληρωμή. Οι server της FINALYSIS φιλοξενούνται στο server της happyonline.gr (hostingprovider) στη Γερμανία.
3.4 Νόμιμη βάση και σκοπός για την επεξεργασία δεδομένων
Νόμιμη βάση για την επεξεργασία των δεδομένων αποτελεί η σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ της FINALYSIS και του συνδρομητή/χρήστη και η διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων της που πηγάζουν από τη σύμβαση ή το νόμο. Σε ορισμένες περιπτώσεις νόμιμη βάση μπορεί να αποτελεί και η συναίνεση του χρήστη/συνδρομητή. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση των συμβατικών της υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή τη σύμβαση και ενδεχομένως η προώθηση των υπηρεσιών της FINALYSIS όταν αυτό επιτρέπεται από το νόμο ή ο χρήστης/συνδρομητής έχει συναινέσει.
3.5 Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων
Τα δεδομένα διατηρούνται όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση του χρήστη/συνδρομητή με τη FINALYSIS και για όσο χρόνο ακόμη απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων αυτής, ο οποίος δεν υπερβαίνει τα 5 έτη, εκτός εάν αυτός έχει ανασταλεί ή διακοπεί όπως και όταν ο νόμος ορίζει.
3.6 Δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων
Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση τα δικαιώματά που απορρέουν από την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 και ειδικότερα: α) το δικαίωμα ενημέρωσης, β) το δικαίωμα πρόσβασης, γ) το δικαίωμα διόρθωσης, δ) το δικαίωμα διαγραφής, ε) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, στ) το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, ζ) το δικαίωμα εναντίωσης και η) το δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της στα γραφεία της στη διεύθυνση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα είτε ηλεκτρονικά στο contact@dpa.gr σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην ιστοσελίδα της).Τα δικαιώματα α) – ζ) ασκούνται χωρίς δική σας οικονομική επιβάρυνση, με την αποστολή σχετικού email στη διεύθυνση info@finalysis.gr. Σε περίπτωση όμως που τα προαναφερθέντα δικαιώματα ασκούνται πέραν του προσήκοντος μέτρου και χωρίς εύλογη αιτία, προκαλώντας συνεπώς δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση, ενδέχεται να επωμιστείτε το κόστος που σχετίζεται με την άσκηση του αντίστοιχου δικαιώματος. Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός 30 ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.
3.7 Επεξεργασία δεδομένων
Η FINALYSIS επεξεργάζεται τα δεδομένα που αναφέρονται παραπάνω υπό 3.1/α υπό την ιδιότητα του υπευθύνου επεξεργασίας, ενώ τα δεδομένα που αναφέρονται υπό 3.1/β υπό την ιδιότητα του εκτελούντος της επεξεργασία. Για το λόγο αυτό ο χρήστης/συνδρομητής οφείλει να έχει εξασφαλίσει τη συναίνεση των πελατών του, αναφορικά με τη διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων στη FINALYSIS. Σε κάθε περίπτωση η FINALYSIS εφαρμόζει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, τα κατάλληλα τεχνικά, και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των δεδομένων από απώλεια, κακή χρήση, ζημιά ή τροποποίηση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και αποκάλυψη. Επίσης η FINALYSIS λαμβάνει μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί υπό την εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία το οποίο έχει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα επεξεργάζεται μόνο κατ' εντολή του υπευθύνου επεξεργασίας, και περιορίζει την πρόσβαση στα δεδομένα σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της.
4.ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
4.1 Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, λογοτύπων, κειμένων κ.λ.π., αλλά και το λογισμικό της FINALYSIS αποτελούν ιδιοκτησία αυτής, έχει πλήρη και αποκλειστική κυριότητα επί αυτών, πλην όσων αποτελούν αντικείμενο αναγνωρισμένων δικαιωμάτων τρίτων, και προστατεύεται από τις εφαρμοζόμενες διατάξεις εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Η εμφάνισή τους στην ιστοσελίδα δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Απαγορεύεται η δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, αναμετάδοση, διανομή, παρουσίαση, μεταπώληση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας και του λογισμικού, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για την εμπορική τους εκμετάλλευση ή για οποιονδήποτε άλλο ρητώς μη συμφωνημένο σκοπό.
4.2 Ειδικά στους χρήστες συνδρομητές παραχωρείται περιορισμένη άδεια εκμετάλλευσης των αναφορών που παράγει το λογισμικό και την επίθεση σε αυτές των διακριτικών γνωρισμάτων των συνδρομητών.
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ
5.1 Κάθε χρήστης/συνδρομητής που εισέρχεται στην ιστοσελίδα και το λογισμικό και κάνει χρήση αυτών, θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν ο χρήστης/συνδρομητής δε συμφωνεί με οποιοδήποτε όρο, οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας και του λογισμικού της FINALYSIS.
5.2 Οι χρήστες/συνδρομητές της ιστοσελίδας και του λογισμικού οφείλουν να συμμορφώνονται με όλες τις διατάξεις, τους κανονισμούς και τους κώδικες συμπεριφοράς, κατά τους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς νόμους, που τυγχάνουν εφαρμογής
5.3 Ο χρήστης/συνδρομητής του λογισμικού, με προσωπικό κωδικό πρόσβασης οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για αποτροπή τυχόν μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης Η πρόσβαση του συνδρομητή γίνεται με αποκλειστική του ευθύνη και είναι υπεύθυνος για όλες τις πράξεις και τις συναλλαγές που διενεργούνται με τον προσωπικό του κωδικό πρόσβασης στο λογισμικό. Ο κωδικός πρόσβασης είναι προσωπικός και δε με μεταβιβάζεται, ως εκ τούτου ο συνδρομητής απαγορεύεται να εκχωρήσει το δικαίωμα χρήσης των κωδικών πρόσβασής του. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η πρόσβαση μέσω κωδικών από τους συνεργάτες νομικού προσώπου συνδρομητή, εφόσον πρόκειται για δηλωμένο στο λογισμικό συνεργάτη, ο οποίος δεσμεύεται από τους όρους χρήσης και βαρύνεται με υποχρέωση εχεμύθειας και τήρησης του απορρήτου των πληροφοριών. Η FINALYSIS δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του.
5.4 Στο πλαίσιο των ανωτέρω, ο χρήστης/συνδρομητής συμφωνεί και αναλαμβάνει να μη χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και το λογισμικό για:
α) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους και καταχώρηση στο λογισμικό οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην FINALYSIS ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου,
β) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.,
γ) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους και καταχώρηση στο λογισμικό οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος σύμβασης ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
δ) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους και καταχώρηση στο λογισμικό οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα της FINALYSIS ή τρίτων,
ε) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους και καταχώρηση στο λογισμικό οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
στ) συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
5.5 Η εκ μέρους των χρηστών/συνδρομητών της ιστοσελίδας και του λογισμικού παραβίαση οποιουδήποτε από τους παρόντες όρους χρήσης γεννά υποχρέωσή τους για την πλήρη αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας και βλάβης που θα προκληθεί, συνεπεία της παραβίασης αυτής, στην FINALYSIS και σε τρίτους.
6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ– ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
6.1 Προκειμένου να κάνετε χρήση των υπηρεσιών της FINALYSIS, μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα διαθέσιμα πακέτα συνδρομών, τα οποία θα βρείτε στο σχετικό πεδίο. Τα πακέτα αφορούν ετήσια συνδρομή και σε περίπτωση διακοπής χρήσης της πλατφόρμας από τον πελάτη, το υπόλοιπο της ετήσιας συνδρομής του δεν επιστρέφεται.
6.2 Η πληρωμή του πακέτου που θα επιλέξετε πραγματοποιείται με τη χρήση της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας μέσω της πλατφόρμας πληρωμών www.stripe.com, στους όρους χρήσης του οποίου υπάγεται η πληρωμή σας.
6.3 Η FINALYSIS, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει κάθε προσπάθεια στο μέτρο του δυνατού, ώστε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και του λογισμικού, να χαρακτηρίζονται από αρτιότητα, ορθότητα και επικαιρότητα. Η FINALYSIS, εφαρμόζει τους κατάλληλους μαθηματικούς τύπους, δεν εγγυάται όμως την ακρίβεια των πορισμάτων, λόγω της φύσης του περιεχομένου των υπηρεσιών και του γεγονότος ότι τα στοιχεία εισάγονται από το χρήστη. Ο χρήστης/συνδρομητής της FINALYSIS αντιλαμβάνεται και αποδέχεται το δεδομένο αυτό, το οποίο αποτελεί για την FINALYSIS προϋπόθεση της σύναψης σύμβασης για την παροχή των ανάλογων υπηρεσιών της. Σε καμία όμως περίπτωση η FINALYSIS δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη προκληθεί στον χρήστη ή σε τρίτους από τη χρήση της ιστοσελίδας και του λογισμικού.
6.4 Η FINALYSIS διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποτεδήποτε, προσωρινά τη λειτουργία ολόκληρου ή μέρους της εφαρμογής για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης, ενημερώνοντας ευλόγως τον χρήστη - πελάτη. Η FINALYSIS δεν εγγυάται την αδιάκοπη λειτουργία και την πλήρη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας και του λογισμικού στους χρήστες/συνδρομητές, ούτε ευθύνεται για τυχόν ζημία ή βλάβη των χρηστών ή τρίτων από την αιτία αυτή. Η FINALYSIS διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει τους servers σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις και να εκτελεί διάφορες εύλογες ενέργειες διαχείρισης τους, όπως ενδεικτικά να προχωρά σε διακοπή διαθεσιμότητας του server (downtime) για τη συντήρησή του ή προκειμένου να επεξεργαστεί αιτήματα χρηστών τα οποία αφορούν σε επαναφορά κωδικών και σε αντίστοιχες ενέργειες.
6.5 Ομοίως, η FINALYSIS δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα ή το λογισμικό ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι ανάλογοι εξυπηρετητές (servers), δεν φέρουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια υλικά. Ο χρήστης-πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και προστασία του συστήματός του και κάνει χρήση των υπηρεσιών και της ιστοσελίδας και του λογισμικού με δική του ευθύνη. Η FINALYSIS δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη ζημία του χρήστη/συνδρομητή ή τρίτων οφειλόμενη είτε σε χρήση της ιστοσελίδας/ εφαρμογής και των υπηρεσιών της FINALYSIS, είτε από μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου/εφαρμογής.
7.1 Οι παρόντες όροι χρήσης υπόκεινται σε τροποποιήσεις που ισχύουν από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Σε περίπτωση τροποποίησης των όρων ο Χρήστης θα ενημερώνεται κατά την είσοδο του στην ιστοσελίδα και το λογισμικό και θα καλείται να τους μελετήσει και να τους αποδεχθεί πριν να εξακολουθήσει τη χρήση αυτών.
7.2 Αν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων καταστεί ή κηρυχθεί παράνομη, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο μη εφαρμοστέα, η εν λόγω διάταξη δε θα επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα οποιωνδήποτε λοιπών διατάξεων.
7.3 Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την εφαρμογή των παρόντων όρων και γενικά τη χρήση της ιστοσελίδας και του λογισμικού, εφόσον δεν επιλυθεί εξωδικαστικά, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και θα υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.
© 2021 Finalysis. All Rights Reserved. Όροι Χρήσης | Πολιτική Απορρήτου